Generalforsamlinger

Tidligere generalforsamlinger:

Såfremt du ønsker at se de tidligere referater, kontakt da poul.pedersen@oncable.dk 

Referat fra ordinær generalforsamling i Restauratørstiftelsen 

den 22. maj 2017​.

​Tom Hansen bød velkommen til den 161 generalforsamling i Restauratørstiftelsen af 4de marts 1856 og anmodede indledningsvis forsamlingen om at mindes afdøde medlemmer, siden sidste generalforsamling:

Medlem Robert Andersen

Medlem Aage Sørensen

Æret være deres minde.

Ad. pkt. 1.Valg af dirigent og referent.

Derefter foreslog Tom Hansen, at advokat Bent Schou blev valgt som dirigent og referent. Bent Schou blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

I henhold til indkaldelse af 25. april 2017 behandledes følgende punkter:

Ad. pkt. 2. Godkendelse af referat fra den ordinære generalforsam-

ling den 18. maj 2016.

Poul Pedersen gennemgik referatet, som derefter blev enstemmigt godkendt.

Ad. pkt. 3. Formandens beretning for det forløbne år.

Tom Hansen aflagde beretning og nævnte, at der er 166 medlemmer, samt 1 æresmedlem, 1 passivt medlem og 34 beboermedlemmer. I alt 202 medlemmer.

Forretningsudvalget består af Tom Hansen, Ole B. Nielsen og Poul M. Pedersen. Kim Faureholm Olsen og Christian Svendsen deltager i møderne vedr. ejendommens vedligeholdelse og drift.

Renoveringsudvalget/byggeudvalget består af Tom Hansen og Kim Faureholm Olsen.

Legatbestyrelsen 2016-2017 består af Poul M. Pedersen som formand, Finn Hansen, Kurt Hvid samt Per Vinther-Andersen.

Der er uddelt 11 legater til lærlinge á kr. 5.000,- og 1 rejselegat på kr. 10.000,-.

Endvidere 1 medlemslegat / julelegater. (Anna Margrethe Bendixen)

Boligudvalget består af: Inger Straarup (Smut), Ole B. Nielsen og Tom Hansen.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, siden sidste års generalforsamling. Det sidste møde er i dag, før generalforsamlingen.

Der har ikke været afholdt julefrokost det forløbne år. Derimod planlægges det at afholde havefest på ejendommen 20. august i år, hvor medlemmerne bidrager med kr. 100,- pr. deltager. Der skal betales inden festen.

Haveudvalget, som består af Ruth og Tove, Calle og Christian, blev rost for pasning af haven.

Formanden fremlagde 2 væsentlige punkter, nemlig

1. Overholdelse af husordenens regler, idet der ikke må være hundehold, som det fremgår af den underskrevne lejekontrakt.

2. Bygningerne som tilhører Restauratørstiftelsen er helårsboliger, der skal bebos af lejerne.

Bestyrelsen har derfor valgt at sørge for, at reglerne overholdes.

Der er konstateret cigaretskod, der smides ud over altanen, hvor underliggende altanejer har samlet op.

Christian og Kim har påtalt dette overfor rette vedkommende.

Årsberetningen blev herefter enstemmigt godkendt

Ad. pkt. 4. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2016.

Ekstrakt af årsrapporten er udsendt sammen med indkaldelsen til alle medlemmer.

Poul M. Pedersen gennemgik årsrapporten, først og fremmest ejendommens regnskab, der er en integreret del af selve stiftelsens regnskab. Derefter forelagdes årsrapporten fra Restauratørstiftelsen af 4. marts 1856.

Til sidst forelagdes årsrapporter for legaterne.

Såfremt der er bemærkninger, bedes der sendt mail til Ole B. Nielsen.

Vasketiderne er ændrede i Rigensgade fra 4 til 3 timer.

Årsrapporterne blev herefter enstemmigt godkendt, samlet.

Ad. 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad. 6. Kontingent 2018.

På bestyrelsens vegne meddelte kassereren, at der ikke vil være ændring af kontingent (kr. 200,-)

Ad. 7. Valg.

a. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg for en 2-årig periode.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Tom Hansen, Ingrid Straarup (Smut) og Finn Hansen.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

b. 2 suppleanter for bestyrelsens medlemmer for en 1-årig periode.

Rasmus Bo Bojesen og Carl Otto Henriques blev enstemmigt genvalg som suppleanter.

c. 2 interne revisorer for en 1-årig periode.

Poul-Egon Arslev og Bent Henriksen er på valg og begge blev enstemmigt genvalg, som interne revisorer.

d. 1 suppleant for interne revisorer for en 1-årig periode.

Kurt Berg er villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt som suppleant til intern revisor.

e. Ekstern revisor for en 1-årig periode.

Bestyrelsen foreslog genvalg af reg.revisor Lars Lindgreen, Revisionsfirmaet Vedbæk Revision. Lars Lindgreen blev enstemmigt genvalgt for en 1-årig periode, som stiftelsens eksterne revisor.

Ad. pkt. 8. Eventuelt.

a. Det blev foreslået at indkøbe kroketspil til haven.

b. Der blev forespurgt om fælles løsning på internet, men da der ligger en del arbejde i at opnå en sådan løsning, svarende Poul M. Pedersen, at der måtte være en opbakning på 90% før man indledte nogen forhandling.

c. Det blev foreslået at indkøbe hjertestarter og brandslukkere.

d. Der var ønske om, at de ændrede vasketider i Rigensgade blev ført tilbage til 4 timer.

De fremsatte ønsker vil blive bearbejdet af bestyrelsen.

e. Det blev også nævnt, at der visse steder var monteret branddør, hvilket blev noteret af bestyrelsen.

​​

Som dirigent:

Bent Schou

I bestyrelsen:​

Tom Hansen Ingrid Straarup

​Ole B. Nielsen Finn Hansen

​​Poul M. Pedersen Kim Faureholm Olsen​

Kurt Hvid

RESTAURATØRSTIFTELSEN

​Øster Voldgade 30 kl

1050 København K

Tlf.: 29 42 18 12

CVR: 23318415