VEDTÆGTER FOR RESTAURATØRSTIFTELSEN

I. Almindelige bestemmelser:

§ 1.

Foreningens formål er at understøtte sine medlemmer og medlemmers ægtefæller ved uddeling af friboliger i de stiftelser, som foreningen til enhver tid måtte eje, samt at yde medlemmerne og deres ægtefæller/samlevere hjælp gennem renterne af legat- og understøttelsesfonden.

§ 2.

Enhver selvstændig, aktiv og organiseret hotelvært og restauratør i Danmark kan optages som medlem.Ved indmeldelsen betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet, der erlægges forud for et år ad gangen, fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemmers ægtefæller/samlever kan bevare ægtefællens medlemsret og anciennitet ved fortsat medlemskab.

Restauratørstiftelsens legatnydere er kontingentfri.

§ 3.

Personer eller institutioner, der ønsker at støtte stiftelsen, kan optages som passive medlemmer. Ikke medlemmer, som tildeles lejligheder i stiftelsen, forpligtes til et medlemskab af stiftelsen, så længe boligforholdet vedvarer.

Passive medlemmer har ingen stemmeret.

§ 4.

Velyndere af foreningen eller medlemmer, som har gjort sig fortjent dertil, kan af generalforsamlingen, efter indstilling af bestyrelsen, udnævnes til æresmedlemmer, som så er kontingentfri.

§ 5.

Et medlem, der er i kontingentrestance og efter påkrav undlader at betale restancen, slettes af foreningen. Ved udtrædelse eller slettelse finder ingen tilbagebetaling sted.

II. Generalforsamlingen:

§ 6.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun den kan vedtage ændringer i vedtægterne.

Generalforsamlingen tager beslutning med simpel majoritet undtagen ved vedtægtsændringer, hvortil kræves tre fjerdedele af de afgivne stemmer for forslaget.

§. 7.

Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes i maj måned, indkaldes ved brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

§ 8.

Til at lede generalforsamlingen vælger denne en dirigent.

På den ordinære generalforsamling vælges formand, bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisionssuppleant samt en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

Formanden aflægger beretning om foreningens og stiftelsens virksomhed i det forløbne år. Kassereren eller den eksterne revisor fremlægger det reviderede årsregnskab med status pr. 31. december til godkendelse.​

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder anledning dertil. Ligeledes kan mindst 25 medlemmer forlange ekstraordinær generalforsamling indkaldt, når de tilstiller bestyrelsen en af dem alle underskreven begæring motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal da inden 14 dage indkalde til generalforsamling ved brev.

§ 10.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstilles bestyrelsen senest den 15. april.

III. Foreningens bestyrelse:

§ 11.

Bestyrelsen, der består af formand og 4 - 6 medlemmer, vælger næstformand og kasserer. Alle vælges for 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår hvert år.

Medlemmer, der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, skal anmeldes til bestyrelsen inden den 15. april. Kandidaten skal skriftligt tilkendegive, at kandidaten er villig til at lade sig vælge for en 2-årig periode.

Med indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. § 7, oplyses medlemmerne om hvem, der stiller op til bestyrelsen for den kommende periode.

Ingen, som ikke i 3 år har været medlem af foreningen, kan indtræde i bestyrelsen.Formanden skal i mindst 5 år have været medlem af foreningen, samt været i bestyrelsen i mindst 2 år.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg, bestående af 3 medlemmer, hvoraf 2 i forening tegner foreningen, jf. dog § 16.Bestyrelsen vælger endvidere blandt sine medlemmer et boligudvalg, der udlejer gennem den af bestyrelsen antagne administrator de lejligheder i stiftelsens ejendomme, der af bestyrelsen er bestemt til udlejning

§ 12.

Formanden:

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og indkalder til bestyrelsesmøder.

Under kassererens sygdom eller andet forfald skal formanden sammen med næstformanden varetage kassererens hverv i foreningen.

Formanden oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen, samt godtgørelse for telefonudlæg. Bestyrelsen kan vedtage, at hvervene som formand og kasserer forenes, i hvilket tilfælde den pågældende oppebærer vederlag såvel efter § 12 som § 13.

§ 13.

Kassereren:

Kassereren modtager alle foreningens indtægter. Pengene skal indsættes i bank eller sparekasse, obligationer og andre værdipapirer skal lyde på foreningens navn og må ikke afhændes uden flertal i bestyrelsen.

Kassereren er pligtig at føre kassebog over foreningens indtægter og udgifter og betaler de af forretningsudvalget godkendte regninger. Regnskab over ejendommens indtægter og udgifter føres dog af administrator, der indsætter de indgåede lejebeløb m.v. på bankkonto, på hvilken der kun kan hæves ved underskrift af administrator. Kassereren udfærdiger kontingent- og indskudskvitteringer og lader beløbene opkræve.

For hvert regnskabsår, der løber fra 1. januar til 31. december, udfærdiger kassereren årsregnskab, der forelægges de på generalforsamlingen valgte revisorer i god tid før den årlige generalforsamling, og som sammen med det af administrator udarbejdede årsregnskab pr. 31. december for foreningens ejendomme revideres af den eksterne revisor, valgt på den årlige generalforsamling. Revisor forsyner regnskaberne med påtegning om, at han har kontrolleret aktivernes tilstedeværelse og sikring samt indtægternes anvendelse i overensstemmelse med fundatsen, hvorefter samtlige regnskaber vil være at forelægge generalforsamlingen, jf. § 8.

Under formandens sygdom eller andet forfald skal kassereren i forbindelse med næstformanden varetage formandens hverv i foreningen. Kassereren oppebærer et

årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen, samt godtgørelse for telefonudlæg.

Er formanden samtidig kasserer, varetager næstformanden i forbindelse med et forretningsudvalgsmedlem formandens hverv i foreningen.

På bank- eller sparekassebog må der max indestå 200.000,- kr. Overskydende beløb investeres i værdipapirer.

§ 14.

Bestyrelsesmedlemmerne:

I vigtige anliggender og ved ekstraordinære foranstaltninger kan ingen beslutninger tages af bestyrelsen, medmindre mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede samt formand.

Vedtagelse på bestyrelsesmøder sker ved simpel stemmeflerhed. Står stemmer lige, gør formandens stemme udslaget.

IV. Revisorerne.

§ 15.

Revisorerne, der vælges på den årlige generalforsamling, gennemgår årsregnskabet med bilag og kontrollerer foreningens kassebeholdning og andre midler. Revisorerne forsyner regnskabet med en af disse underskrevet påtegning om revisionens resultat, hvorefter regnskabet sendes til den eksterne revisor, jf. § 13, stk. 4. Revisorerne reviderer ikke det af administrator udarbejdede regnskab vedrørende foreningens ejendomme. Dette regnskab revideres af den eksterne revisor..

V. Foreningens ejendomme og deres administration.

§ 16.

De af foreningen oprettede stiftelser er matr.nr. 479 Sct. Annæ Vester Kvarter, Øster Voldgade 28 – 30 og Rigensgade 25 – 27.

Afhændelse af foreningens faste ejendomme samt køb af yderligere ejendomme kan alene ske i henhold til generalforsamlingsbeslutning vedtaget med tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

§ 17.

Stiftelsens friboliger bortgives af bestyrelsen og må kun tildeles ansøgere, der er i trang.

Bekendtgørelse om ledige friboliger sker efter bestyrelsens skøn. Andragende skal indeholde oplysning om ansøgerens alder, helbredstilstand og økonomiske forhold. Andragender behandles i førstkommende bestyrelsesmøde, hvor andragerens kår og berettigelse underkastes en omhyggelig drøftelse. Bestyrelsen bortgiver da friboligen til den, som den anser for mest kvalificeret. Når forholdene i øvrigt er lige, foretrækkes den, som længst har været bidragydende medlem af foreningen.

§ 18.

Fribolig i stiftelsen gælder i reglen for livstid. Den tilståede lejlighed må kun bebos af medlem og ægtefælle/samlever. Ingen, som har fribolig i stiftelsen, må uden bestyrelsens specielle tilladelse have andre boende hos sig.

Friboligen kan efter bestyrelsens skøn fratages den pågældende, navnlig

1.​Når en fribeboer gentagne gange gør sig skyldig i betydelig uorden og:

2.​Når en fribeboers indtægts- og formueomstændigheder har forbedret sig i en sådan grad, at vedkommende ikke længere trænger til fribolig.

Stiftelsens fribeboere er kontingentfri.

§ 19.

Bestyrelsen kan antage en person eller et firma udenfor medlemmernes kreds til at administrere foreningens faste ejendomme. Bestyrelsen kan i øvrigt antage lønnet medhjælp.​

VI. Foreningens opløsning eller ophævelse.

§ 20.

Skulle foreningen blive opløst eller ophævet, skal dens formue i sin helhed anvendes til legat for gamle, værdig trængende af restauratørstanden i Danmark, således at forhenværende medlemmer har fortrinsret. Foreningens sidste bestyrelse opretter fundats for legatet.​

§ 3. stk. 2 er påført som allonge efter vedtagelse på generalforsamlingen 13. maj 2009. / bestyrelsen

§ 13. stk. 7 er ændret fra kr. 60.000 til 200.000 på generalforsamlingen 29. maj 2013. / bestyrelsen

§ 11. stk. 1 er ændret fra 6 medlemmer til 4 – 6 medlemmer på generalforsamlingen 27. maj 2014. / bestyrelsen

§ 14. stk. 1 er ændret fra mindst 4 bestyrelsesmedlemmer til mindst 3 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen 27. maj 2014. / bestyrelsen​

Nuværende bestyrelse d. 27. maj 2014

Bent Schou​

Administrator, advokat

Vedtægter for legatudvalget​

§1

Det er kooperationens af Restauratørers legat samt restauratørstiftelsens legater.

§2

Det er​ Restauratørstiftelsen af 4. marts 1856 legaters formål:

At understøtte medlemmer og medlemmers ægtefælle ved tildeling af friboliger samt at yde medlemmer og deres ægtefæller økonomisk hjælp.

At udele legat/legater til elever fra Hotel- og restaurantskolen i Valby.

Ansøgningerne til legaterne modtages gennem hotel- og restaurantskolen, og gennemgås af legatbestyrelsen til uddeling.

Der kan maximalt uddeles 14 legatportioner. 

§3

Begge legater der er omfattet nærværende vedtægter, bestyres af en legatbestyrelse på 4 medlemmer. Legatbestyrelsen udpeges af bestyrelsen af restauratørstiftelsen ad 4. marts 1856 efter den årlige generalforsamling for en 1-årig periode,

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Restauratørstiftelsen af 4. marts 1856

Som dirigent:

Bent Schou

Advokat

​Kontakt til os

Har vi fanget din interesse og har du brug for at høre mere?

Vi glæder os til at høre fra dig! Vi kan træffes alle ugens hverdage, enten på telefon eller e-mail. 

Du er mere end velkommen til at tage kontakt og få en helt uforpligtende snak omkring, hvad vi kan hjælpe dig med. 

Kontakt os her hvis du har nogle spørgsmål

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.​​ Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt